Demensakademin

Inom det vi kallar Demensakademin samlar och sprider vi kunskap om bemötande av äldre och personer med kognitiv sjukdom. Demensakademin stödjer våra boenden och verksamheter med kompetenshöjning och vägledning för medarbetare samt utbildning och stöd till närstående. Målet är att kunna erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för personer som har sitt hem i Vardagas verksamheter.

Certifiering av boenden

Demensakademin har skapat ett kompetensprogram utifrån flertalet evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet inom demensvården och skräddarsytt det utifrån Vardagas värdegrund. Kompetensprogrammet innebär att medarbetarna får tre dagars utbildning inom personcentrerad vård av äldre och personer med demenssjukdom och därefter vägledning på arbetsplatsen för att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken. På varje avdelning utses också en demensansvarig som ansvarar för att kunskaperna hålls vid liv.

De boenden där konceptet genomförts blir certifierade. Medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras årligen i våra kvalitetsuppföljningar.

Exempel på krav som ställs för att ett boende ska bli certifierat:

  • Medarbetare ska ha genomgått Demensakademins utbildning.
  • Boendemiljön ska uppfylla Demensakademins krav för miljöanpassning.
  • Arbetssätt följer Demensakademins metoder.
  • Varje avdelning har en demensansvarig.
  • Närstående erbjuds utbildning och stöd.

Studiecirklar om demens för närstående

En viktig del i Demensakademins kompetensprogram är att närstående erbjuds att delta i studiecirklar med utbildning och stöd. Stödet erbjuds kontinuerligt efter behov.

Kan man förebygga, lindra eller bota demenssjukdom?

Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi berättar.


Mer om våra koncept och hur vi arbetar för att skapa Den goda dagen