Boende och hemtjänstkunder i Vardagas verksamheter har möjlighet att svara på vad de tycker om sin verksamhet och den omsorg de får i olika brukarundersökningar.

Socialstyrelsen genomför varje år en nationell brukarundersökning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Undersökningen riktar sig till personer som har hemtjänst eller bor på äldreboende.

Dessutom genomför Vardaga egna brukar- och närståendeundersökningar med liknande frågor. För oss är det viktigt att alla våra omsorgstagare får möjlighet att svara på frågor anonymt om det stöd de får från oss. Vi jobbar löpande med delaktighetsarbete och tar in feedback ifrån våra omsorgstagare och deras närstående. Brukarundersökningar är ett bra komplement för underlag till förbättringsarbete.

Så här arbetar vi med resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet för att kunna använda det som kunskapsunderlag i vårt förbättringsarbete.

Resultatet ifrån brukarundersökningen hjälper oss att förstå hur omsorgstagarna upplever vårt arbete och det stöd de får.

Varje enskild verksamhet går igenom sitt eget resultat för att analysera och reflektera över vad som kan utvecklas och förbättras. Utifrån analysen sätter verksamheten upp egna mål och kopplar aktiviteter till målen. Arbetet med målen dokumenteras för att löpande kunna följa upp förbättringsarbetet.

Ökad transparens med redovisning av boendenöjdhet

Vardaga redovisar hur nöjda de boende är på respektive äldreboende och hemtjänstområde genom att på respektive verksamhets hemsida visa vilket betyg som verksamheten fått på viktiga parametrar i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.

Gällande äldreboende är det fyra frågor i enkäten som Vardaga valt ut som särskilt viktiga för att återspegla hur nöjda de boende är med:

  • Bemötande: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
  • Mat och måltider: Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?
  • Aktiviteter: Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?
  • Sammantagen nöjdhet: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

Gällande hemtjänsten har två frågor valts ut:

  • Bemötande: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
  • Sammantagen nöjdhet: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?

Resultaten i procent från dessa frågor visas i form av cirkeldiagram på sidan.

100 procent motsvarar högsta möjliga nöjdhet. Syftet är att öka transparensen och ge ett bättre underlag för den som står i begrepp att välja hemtjänst eller äldreboende åt sig själv eller en närstående.

De Vardagaboenden som är inriktade på yngre demens ingår inte i Socialstyrelsens brukarundersökning, eftersom enkäten enbart går ut till personer över 65 år.