Kvalitet och hållbarhet i Vardaga

Kvalitet och hållbarhet är en integrerad och viktigt del i vårt arbete. Vardaga uppdrag är att skapa en trygg omsorg som räcker till alla. Med det menar vi att varje person som finns i våra verksamheter ska få god omsorg utifrån sina egna önskemål och behov, samtidigt som vi strävar efter att skapa så mycket omsorg som möjligt av samhällets och planetens begränsade resurser

Vi investerar i hållbar tillväxt

Vardaga etablerar nya verksamheter runtom i Sverige där vi långsiktigt ska erbjuda god vård och omsorg. På så sätt avlastar vi kommuner som är i behov av ökad omsorgskapacitet. Samtidigt bygger och driver vi våra verksamheter effektivt och klimatsmart – för att resurserna ska räcka så långt som möjligt.

Vi utvecklar branschens bästa medarbetare

Att arbeta inom Vardaga är att göra skillnad för människor som behöver hjälp och stöd. För att rusta våra medarbetare arbetar vi med en levande vision och värdegrund (länk), närvarande chefer, kontinuerlig kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter. Så utvecklar vi de bästa medarbetarna i omsorgsbranschen.

Hög kvalitet är grundläggande för Vardaga

Hög kvalitet och ständig kvalitetsutveckling är grundläggande för Vardaga och det arbetar vi systematiskt med i hela vår organisation.

Omsorgsbranschen är föremål för omfattande lagstiftning och tillsyn för att säkerställa trygg, säker och kvalitativ vård och omsorg. För Vardaga handlar kvalitet dessutom om att varje person i våra verksamheter ska uppleva kvalitet utifrån sitt eget, personliga perspektiv och därmed leva ett så gott liv som möjligt utifrån egna preferenser. Vårt kvalitetsarbete strävar mot att vid varje tidpunkt uppfylla både regulatoriska krav och individens förväntningar.

Qualimax för styrning och uppföljning

För att trygga efterlevnaden av lagstiftning, ledningssystem och ett bemötande utifrån våra egna värderingar har vi utvecklat ett eget kvalitetsledningssystem som heter Qualimax. Det är vårt verktyg för att säkerställa att alla våra medarbetare ger god och säker vård och omsorg.
Med Qualimax sätter vi tydliga kvalitetsmål. Systemet består av fyra delar: ledning, mätning, förbättring och dokumentation.

Vi genomför kontinuerligt kvalitetsmätningar inom flera områden för att säkerställa att vi utför vårt arbete så som vi ska. Det görs i form av regelbundna egenkontroller och kvalitetsundersökningar samt noggranna avstämningar mot checklistor. Resultaten bildar underlag för utvärderingar, uppföljning och förbättringar. Vi följer upp avvikelser från planerade rutiner men fångar också upp nya idéer och utvecklingsmöjligheter som kan spridas vidare inom organisationen. På så sätt kan vi dra lärdomar och öka kvaliteten för framtiden.

Missförhållande (Lex Sarah) och vårdskada (Lex Maria)

Vardaga har rutiner för rapportering, utredning och anmälan av risk för missförhållande (Lex Sarah) och ansvarar för att samtliga medarbetare har kunskap om rapporteringsskyldigheten. Vår uppdragsgivare informeras alltid och när så bedöms skickas anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).
Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras, utreds och, i förekommande fall, anmäls till IVO.

Allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdens område rapporteras till ansvarig medicinskt ansvarig sjuksköterska. I de fall Vardaga har uppdraget som medicinskt ansvarig sjuksköterska utreds händelsen och anmäls, efter samråd med IVO, enligt Lex Maria.

Det ska vara lätt att göra rätt

Kvalitet uppstår i mötet mellan omsorgstagaren och våra medarbetare, som är våra absolut främsta resurser i kvalitetsarbetet. En utgångspunkt för oss är att det ska vara lätt för den enskilde medarbetaren och chefen att göra rätt och därmed leva upp till både externa och interna kvalitetskrav.

Stödet till våra verksamheter utgörs bland annat av styrdokument och rutinbeskrivningar som finns i vårt ledningssystem. Här hittar medarbetarna tydliga beskrivningar och svar på hur de ska strukturera arbetet och agera i olika moment och situationer för att ge vård och omsorg som överensstämmer med lagstiftning och interna regler. Som ledstjärna och kvalitetsredskap har de också vår värdegrund alltid luta sig emot.

Varje månad följer vi upp alla våra verksamheter på utvalda kvalitets- och HR-parametrar för att jobba för en jämn kvalitet över hela organisationen.

Vi ska leda omsorgsbranschen mot minskade koldioxidutsläpp

Ambea-koncernen, där Vardaga ingår, ska minska de klimatavtryck vi kan påverka med 50 procent till år 2025 och med 30 procent redan under 2020-2021. Allt jämfört med basåret 2019. Denna tydliga målbild fastställdes av styrelsen under 2020. Följande områden är särskilt intressanta för att minska vårt koldioxidutsläpp: energi, resor och transporter, mat och avfall.