Beatrice är sjuksköterska på Vardaga Edsby slott

Som sjuksköterska på äldreboendet Vardaga Edsby slott ansvarar Beatrice Akua Bleppony för de boendes medicinska omvårdnad. Hon är länken i kontakt med läkare, sjukhus, vårdcentral och andra vårdinstanser och ansvarig bland annat för de boendes medicinering.

I den dagliga omvårdnaden möter de som bor på äldreboende vanligen undersköterskor och vårdbiträden. På boendena finns också sjuksköterskor, som bidrar med medicinsk kompetens och ansvarar för den medicinska delen av omvårdnaden på olika sätt. De utbildar också övriga medarbetare i till exempel sårvård eller lyftteknik.

˗ Jag är omvårdnadsansvarig sjuksköterska här på Edsby slott. Vi är tre sjuksköterskor här, med ansvar för 50 boende, berättar Beatrice.

­ ˗ Att se till att de boende får den medicinska omvårdnad de behöver och vid behov kontakt med läkare, vårdcentral, sjukhus eller rehabiliterade insatser från exempelvis fysioterapeut är en av mina viktigaste arbetsuppgifter.

Rätt läkemedel i rätt tid

˗ Jag ansvarar också för de boendes medicinering, så att de får rätt läkemedel i rätt tid. Undersköterskorna ger de flesta läkemedel på så kallad delegation från oss sjuksköterskor. Vi följer upp att det blir rätt, bland annat genom dubbelsignering. Vi håller också på att införa ett system med digital läkemedelshantering som larmar om något läkemedel missas. Det är säkert och tryggt för både boende och personal, säger Beatrice.

De boendes medicinering följs upp varje dag. Den stäms också av månadsvis, för att se om den fungerar och har den effekt som den ska ha.

˗ Dessutom gör vi läkemedelsgenomgångar för varje boende var sjätte månad, tillsammans med läkare. Vi ser över om medicinen har några biverkningar, om den verkar som den ska, om något läkemedel ska tas bort eller läggas till. Varje år gör vi också en större genomgång av varje boendes hälsa, med provtagning, mätning av blodtryck och puls under flera dagar och utvärderar hur de mår.

Sjuksköterska i två länder

Beatrice har arbetat sedan 2013 på Edsby slott och trivs bra, inte minst för att hon känner de flesta arbetskamraterna så väl, många av dem har också arbetat länge på boendet.

˗ Jag var sjuksköterska även i mitt hemland Ghana. När jag kom till Sverige, började jag som vårdbiträde i äldreomsorgen. Sedan blev jag undersköterska och så småningom sjuksköterska. Jag har alltså yrkeserfarenhet från två länder och kan jämföra. Det ser väldigt annorlunda ut i de båda länderna. Nu har det börjat byggas äldreboenden i Ghana, men det vanligaste är fortfarande att familjerna själva tar hand om sina äldre. Det kan vara fint att få vara i sin familj, men jag tycker det svenska systemet med äldreomsorg är bättre. På äldreboendet ger vi evidensbaserad omvårdnad, vi har kunskap om hur sjukdomar som till exempel demens utvecklas och hur vi ska bemöta och behandla det på ett professionellt sätt, anser Beatrice.

På fritiden går Beatrices mesta tid åt till familjen. De fyra barnen ska i väg på olika aktiviteter så gott som varje dag.

˗ Och så sjunger och spelar vi mycket i vår familj. Det är något fint som hela familjen kan göra tillsammans och ha roligt, avslutar Beatrice Akua Bleppony.

Betarice är sjuksköterska på Vardaga Edsby Slott