Lagar och regelverk som styr äldreomsorgen

En rad olika lagar och förordningar styr vår verksamhet. Här hittar du en sammanställning och mer information.


Socialtjänstlag (SoL)

Denna lag handar om kommunernas ansvar för socialtjänsten. Lagen tar bland annat upp rätten till ekonomiskt bistånd och särskilt boende.

SFS 2001:453

Offentlighets- och sekretesslag

Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

SFS 2009:400

Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

All hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risk för vårdskador och händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete

HSLF:FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria)

Tillämpning av Lex Sarah – föreskrift, allmänna råd

Enligt Lex Sarah ska anställda rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som driver verksamheten ska utreda eller undanröja missförhållandet.

SOSFS 2011:5

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Dokumentationskrav (journalföring) vid handläggning. Ärenden ska dokumenteras fortlöpande.

SOSFS 2014:5.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård

Det avtalas med kommunen om Vardaga eller kommunen står för den medicinskt ansvarig sjuksköterskan. Kravet på att det skall finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska gäller oberoende av hur ledningen inom den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten och socialtjänstverksamheten ordnas.

Hälso- och sjukvårdslag 2017:30