En rad olika lagar och förordningar styr vår verksamhet. Här hittar du en sammanställning och mer information.


Socialtjänstlag (SoL)

SFS 2001:453

Handlar om kommunernas ansvar för socialtjänsten. Lagen tar bland annat upp rätten till ekonomiskt bistånd och särskilt boende.


Offentlighets- och sekretesslag

SFS 2009:400

Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.


Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria

SOSFS 2005:28

Anställda måste anmäla skador eller risk för skador i vården


Tillämpning av Lex Sarah – föreskrift, allmänna råd

SOSFS 2011:5

Anställda ska rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som driver verksamheten ska utreda eller undanröja missförhållandet.


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

SOSFS 2014:5.

Dokumentationskrav (journalföring) vid handläggning. Ärenden ska dokumenteras fortlöpande.


Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)

Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)

Det avtalas med kommunen om Vardaga eller kommunen står för den medicinskt ansvarig sjuksköterskan. Kravet på att det skall finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska gäller oberoende av hur ledningen inom den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten och socialtjänstverksamheten ordnas.

massa ut ipsum Aenean leo et, sit mattis ipsum Donec id Aliquam