Högdalens vård- och omsorgsboende nominerat till Stockholms Stads kvalitetspris

Caremadrivna Högdalens vård- och omsorgsboende är en av totalt nio nominerade verksamheter till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2012. Boendet har fått goda resultat i såväl Caremas egna undersökningar som i Socialstyrelsens brukarundersökning och det omfattande kvalitetsarbetet fortsätter i oförminskad takt.

–        Man blir aldrig färdig med kvalitetsarbete, säger verksamhetschef Lea Ekholm.

Kvalitetspriset är instiftat med syfte att höja kvaliteten i olika verksamheter som drivs eller finansieras av Staden. Det utses vinnare i olika klasser, varav äldreomsorg är en. För att kvalificeras till Kvalitetsutmärkelsen måste ett gediget förarbete göras. Verksamhetschefen på Högdalens vård- och omsorgsboende, Lea Ekholm, har engagerat samtliga ca 170 medarbetare i arbetet genom att diskutera frågeställningar om kvalitet och verksamhetsutveckling i seminarieform.

        Vi kan aldrig tänka att ”nu är vi färdiga”. Kvalitetsarbete måste utgå ifrån våra omsorgstagares behov. Vi utvecklas hela tiden och använder Caremas koncept och värderingar som är ett stöd i arbetet, säger Lea Ekholm.

Det är lätt att rekrytera nya medarbetare till Högdalen och den senaste medarbetarundersökningen visar också på allt nöjdare personal. Så gott som samtliga parametrar hade förbättrats från 2011 till 2012. Utbildning är en naturlig och levande del i allas arbete. Fyra procent av all arbetad tid ska enligt avtalet med Stockholms stad gå till utbildning. I år studerar 15 medarbetare till undersköterska.

        Det är en härlig känsla att se deras stolthet när de klarat av sin utbildning. Vi har nu i stort sett nått målet att 87 procent av omsorgspersonalen ska vara utbildade undersköterskor, säger Lea Ekholm.

Högdalen är en stor verksamhet med 158 platser, 54 med inriktning på demens och 104 somatiska platser. Totalt finns 15 avdelningar och kvalitetsarbetet följer en noggrant utformad struktur på samtliga. Det finns tydliga rutiner för allt arbete med utgångspunkt i de boendes önskemål och behov samt ur säkerhetsperspektiv. Kontinuerliga kvalitetsundersökningar görs och verksamheten upprättar handlingsplaner utifrån resultaten för att ständigt utvecklas. Och de boende är nöjda; resultaten var goda i såväl Caremas egen kundundersökning och i Stockholms Stads brukarundersökning. Vissa förbättringsområden finns förstås också och utifrån dessa har man satt upp mål för 2012; Förstärka kundernas trygghetskänsla, förbättra den sammantagna bedömningen av kvaliteten och uppfylla kundernas förväntningar och behov.

Priset delas ut den 20 november i Stockholms Stadshus.