Daglig verksamhet ur ett vetenskapsperspektiv – mer än att bara dricka kaffe

Personalen på Orkidéns dagliga verksamhet Lotsen i Linköping har tagit vetenskapen till sin hjälp för att utvärdera det de gör. Resultatet är en FoU-rapport i samarbete med FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt Arbete, en samverkan mellan ett antal kommuner i Östergötland och Linköpings universitet. 

Rapportens titel är Mer än att ”bara dricka kaffe” – Att verka för en evidensbaserad praktik på en dagverksamhet för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Projektledare har gruppchef Kia Palm Hjert varit och i den medverkande personalgruppen ingick leg. arbetsterapeut Lena Gustafsson samt undersköterskorna/aktivitetshandledarna Eva Andersson, Mimmi Fridlund och Rickard Josefsson. Handledare var Helena Klöfver vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Lotsen är en av de större verksamheterna för daglig verksamhet i Linköping. Bakgrunden till studien var dels krav på ökad evidens från Orkidén och Socialstyrelsen, dels önskemål från personalen att undersöka hur det vetenskapliga stödet ser ut för rådande arbetssätt och utformning av verksamheten. Det ledde fram till syftet att undersöka möjligheten till en evidensbaserad praktik på Lotsen, genom att väga samman kunskap från personalen, brukarna och vetenskaplig evidens.

Studien visar, att det är betydelsefullt med en medvetet utformad och strukturerad miljö och att deltagarna accepteras som de är, vilket skapar lugn och trygghet för dem. Det är värdefullt att Lotsen erbjuder både social gemenskap och sysselsättning där kraven anpassas till individen och som deltagarna kan växla mellan utifrån sina egna behov. Det är också av värde att personalen finns tillgängliga för samtal och erbjuder sällskap i olika aktiviteter. Samtal under den dagliga sociala samvaron är den mest betydelsefulla formen av brukarinflytande på Lotsen.

Rapporten visar alltså att verksamheten på Lotsen inrymmer så mycket mer än att “bara dricka kaffe”, både vad gäller personalens arbete och deltagarnas möjlighet till återhämtning från psykisk ohälsa.

– Resultatet av rapporten ger stöd för arbetssätt och utformning av verksamheten på Lotsen och förhoppningen är att den förutom att utgöra en plattform för evidens i vårt fortsatta arbete också ska kunna sprida kunskap till andra, sammanfattar Kia Palm Hjert i rapportens förord.