Carema Care och forskare från Kristianstad Högskola i samarbete

Carema Care och docent Anita Bengtsson-Tops vid Kristianstad Högskola har ingått ett samarbete som innebär att Carema Care är med och finansierar ett fyra år långt, fristående forskningsprojekt med inriktning på psykisk funktionsnedsättning. Studierna kommer att genomföras på ett urval av Carema Cares enheter.

– Som privat utförare har vi ett ansvar att driva på utvecklingen av omsorgen, säger Carema Cares vd Carl Gyllfors. För oss är det viktigt att välja de projekt som vi stöttar ekonomiskt noggrant och när vi erbjuder möjlighet till fältstudier krävs att forskaren inte stör verksamheten eller våra kunder. Här känns det som att vi uppnått det och vi känner oss trygga med och nyfikna på Anita Bengtsson-Tops arbete.

Projektet går under benämningen DABS (Delaktighet, Aktivitet, Bemötande och Social interaktion) och är upplagd så att de boende och medarbetarna som är med i studien också får vara med och påverka vad som behöver utvärderas och vad som anses vara problemområden.

– Det här är en unik möjlighet för mig som forskare att samtidigt både få finansiering och tillträde till ett nytt forskningsfält. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med detta projekt, säger Anita Bengtsson-Tops. Jag kommer att göra så kallad aktionsforskning vars mål i slutändan är att höja kvaliteten på omsorgen. Att Carema Care finansierar och inbjuder forskarvärlden till sina verksamheter kommer troligtvis att bidra med att avmystifiera privata entreprenörer som Carema Care, någonting som jag tror är väldigt positivt och kommer att gagna både omsorgstagare och de privata vårdgivarna i stort.

Carema Cares affärsområdeschef för verksamhetsområdet funktionsnedsättning entreprenad, Kent Ehliasson berättar mer om varför Carema Care ingår forskningssamarbete med Anita Bengtsson-Tops:

– Anita Bengtsson-Tops har ett gott renommé och en lång meritlista med publicerade artiklar inom sitt forskningsområde. Det känns bra att samarbeta med henne eftersom hon har solid erfarenhet av fältstudier och vi ser fram emot att få ta del av resultaten av forskningen.

Projektet är uppbyggt på aktionsforskning vars faser förenklat har följande innehåll:

  1. Kartläggning av problem och utvecklingsområden tillsammans med boende och medarbetare
  2. Systematisk forskning med fokus på de identifierade problemområdena
  3. Avrapportering
  4. Tid för verksamheterna att ta till sig forskningsresultat och ta till kvalitetshöjande åtgärder
  5. Ny utvärdering av verksamheterna genom systematisk forskning
  6. Uppföljning för att se hur förbättringsarbetet gått