Carema Care följer upp påstådda brister i Enskede

I samband med att en person inskriven på Enskede Nya Service avled på Dalens sjukhus riktades kritik mot den omsorg som Carema Care givit. Bolaget har därför inlett en intern utredning för att komma till botten med kritiken. Sammanfattningen kommer också att redovisas för stadsdelsförvaltningen.

Eftersom det rör ett ärende som skyddas av patientsekretessen kan Carema Care inte kommentera frågan i detalj . Att döma av medieuppgifter ska klagomålet framförallt dock ha gällt bristande hygieninsatser samt undermåliga vårdinsatser. En uppgift gör exempelvis gällande att vederbörande inte ska ha fått duscha på tre veckor. Carema Cares kvalitetsavdelning har därför granskat all dokumentation i ärendet enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen och utifrån den granskningen stämmer inte det som förs fram i media.

          Uppgiften som framförts i media är osann. Journalanteckningarna är mycket tydliga, personen har fått duscha och på andra sätt fått sina hygieniska behov tillgodosedda helt enligt det så kallade biståndsbeslutet.

          Oavsett vilket är det är ytterst beklagligt att en närstående har känslan av att det gått till på det viset, säger Cecilia Engelbrecht-Strand, regionchef. Därför är det viktigt att vi kan redovisa exakt när och vilka hygien och andra omsorgsinsatser som gjorts.

Enligt medieuppgifter ska ärendet också ha anmälts till Socialstyrelsen. På Carema Care har man dock inte tagit emot någon sådan anmälan. När bolaget väl får anmälan som närstående har gjort så kommer Carema Care att yttra sig enligt den utredning som är genomförd.

          Beslutet som medicinskt ansvarig sjuksköterska fattar är att ingen vidare utredning kommer att genomföras. Trots det måste vi naturligtvis sätta oss ned och analysera vad vi kan förändra eller förbättra när det gäller vår dialog med de närstående eller andra som känner sig drabbade.