Carema Care belagt med vite av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Carema Care har efter en intern översyn konstaterat för få genomförda utbildningstimmar av personalen vid vård- och omsorgsboendet Koppargården. Företaget har på grund av detta belagts med vite om 11,6 miljoner kronor av Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Vid genomgången av Koppargården framkom även vissa felaktigheter i rapporterade bemanningslistor.

Carema Care har efter en intern översyn konstaterat att Koppargården under en tidigare period inte levt upp till det avtalade antalet utbildningstimmar för personalen samt att det förekommit vissa felaktigheter i rapporterade bemanningslistor runt årsskiftet 2010-2011. Tre personer som varit ansvariga för bristerna på Koppargården har fått lämna Carema Care.

Carema Care har informerat stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby om dessa felaktigheter. Stadsdelsförvaltningen har följaktligen beslutat att belägga företaget med vite om 11,6 miljoner kronor för de för få antal genomförda utbildningstimmarna.

Carema Cares ledning ser väldigt allvarligt på det som inträffat och vidtar nu, i dialog med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, direkta åtgärder för att stärka Koppargårdens organisation, rutiner och uppföljning.