Äldreboende får kritik i avtalsuppföljning

Vellinge kommun har påtalat brister vid en avtalsuppföljning gällande äldreboendet S:t Knut och Aspen.  Ett förbättringsarbete pågår för att stärka verksamheten.

S:t Knut och Aspen blev en del av Vardaga genom koncernens förvärv av Aleris omsorgsverksamhet i början av året. Aleris hade två veckor tidigare tagit över driften av boendet efter en upphandling. I samband om övertagandet fanns det fler vakanta tjänster. Dessa tjänster har under våren och sommaren fått ersättas av vikarier under tiden rekrytering pågått av erfarna undersköterskor.

Både interna och externa uppföljningar har påtalat brister gällande struktur och att medarbetarna inte lever upp till de utbildningskrav som finns i avtalet. Antalet avvikelser som rapporterats till kommunen har ökat, varav några bedöms vara av allvarligare grad. Alla avvikelser utreds och vid behov vidtas åtgärder.

För att stärka verksamheten har det under våren presenterats en åtgärdsplan. En del aktiviteter är genomförda andra pågående.

  •  Erfaren verksamhetschef från Vardaga är på plats sedan i maj, det har även tillsatts gruppchefer, för att öka chefsnärvaron och få ett tydligare ledarskap
  •  Under de senaste veckorna har 16 nya undersköterskor och vårdbiträden rekryterats. Alla nya medarbetare genomgår en introduktionsutbildning
  •  Ökad kompetens inom demenssjukdomar genom utbildning och stöd från Vardagas Demensakademin
  •  Stärkt informationsutbyte mellan olika yrkesgrupper genom dagliga möten
  •  Vardagas kvalitets- och ledningssystem har införts för att förtydliga rutiner och säkerställa uppföljning

Uppföljning sker också regelbundet i nära dialog med kommunen. Boende och närstående informeras löpande om processen.