Nyheter

Ökad transparens med redovisning av boendenöjdhet

En medarbetare och en boende ute i örtaträdgården

Nu ökar Vardaga transparensen kring hur nöjda de boende är på företagets äldreboenden. På varje äldreboendes hemsida kan man se vilket betyg som boendet fått på fyra viktiga parametrar i Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.

Varje år genomför Socialstyrelsen en omfattande brukarundersökning till personer över 65 år som bor på äldreboende eller har hemtjänst. Årets undersökning genomfördes under februari-mars och resultatet presenterades i oktober.

Bland frågorna i enkäten finns fyra frågor som Vardaga valt ut som särskilt viktiga för att återspegla hur nöjda de boende är med:

  • Bemötande: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
  • Mat och måltider: Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?
  • Aktiviteter: Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?
  • Sammantagen nöjdhet: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

Resultaten i procent från dessa fyra frågor visas i form av cirkeldiagram på respektive hemsida för de av Vardagas äldreboenden som ingår i enkäten. 100 procent motsvarar högsta möjliga nöjdhet. Syftet är att öka transparensen och ge ett bättre underlag för den som står i begrepp att välja äldreboende åt sig själv eller en närstående.

De Vardagaboenden som är inriktade på yngre demens ingår inte i Socialstyrelsens brukarundersökning, eftersom enkäten enbart går ut till personer över 65 år.