Nyheter

Kommentar med anledning av Pernilla Anderssons kritik mot Vardaga

En radio på en mönstrad stol

Artisten Pernilla Andersson har i sociala medier, radio och tv framfört kritik mot omsorgen av hennes pappa som bor på ett Vardaga-boende. Hon har även återkommande framfört kritik mot Vardaa som företag.

Först och främst beklagar vi verkligen att Pernilla Andersson upplever att omsorgen kring hennes pappa har brustit. Vi delar inte den bild som tecknas men hyser stor sympati för den oro som man kan uppleva när en närståendes hälsa försämras. Vi kommer självklart även att utreda om vi på något sätt agerat felaktigt och vi har sedan en lång tid tillbaka en dialog med Pernilla om hennes pappas omsorg. Vi har också sedan tidigare ett inplanerat möte med henne för att gå igenom händelsen. Vi kan inte förekomma det mötet genom att tala om händelsen i detalj i radio eller tv.

Vardaga har som policy att aldrig kommentera enskilda personer och deras omsorg med hänsyn till omsorgstagarnas integritet.

Samtidigt har det förekommit en rad påståenden om Vardaga som vi vill bemöta.

Våra medarbetare

Vi har fantastiska medarbetare som varje dag gör allt de kan för att ge en god omsorg. Detta är ett svårt uppdrag. Att bli gammal och sjuk innebär ofta att man tappar funktioner och tidigare förmågor, vilket kan vara svårt att hantera för alla inblandade – den som drabbas, närstående och omsorgspersonalen. För oss är det viktigt att möta våra medarbetare med allra största respekt.

Vi uppmanar våra medarbetare att tala med sina närmsta chefer om de antingen känner till eller misstänker att händelser eller förhållanden inte skulle följa Vardagas eller professionens etiska riktlinjer. Vi har sedan mer än tio år tillbaka även en så kallad visselblåsarfunktion, eller etikombudsman, som tar emot anonyma anmälningar från våra medarbetare.

Naturligtvis värnar vi om våra medarbetares lagstadgade skyldighet att anmäla missförhållanden eller risker för missförhållanden till Inspektionen för vård och omsorg. Tvärtemot vad som påståtts finns inte någon särskild skrivelse i våra anställningsavtal som inskränker den skyldigheten eller hindrar medarbetare från att påtala misstankar om missförhållanden.

För alla våra medarbetare gäller även meddelarfrihet, som är likvärdig med meddelarfriheten för offentliganställda och tillämpas precis som för offentligt drivna verksamheter. Den ger våra medarbetare rätt att lämna meddelande till media om något som gäller en arbetsplats. Den som använder meddelarfriheten får också det som benämns meddelarskydd. Arbetsgivaren förbjuds då både att utöva repressalier och att efterforska vem som kontaktat media. Det enda som inskränker den här rätten är i de fall uppgifterna som lämnas till media omfattas av tystnadsplikt.

Kvalitet på våra boenden

Nyckeln i vårt arbete är att sätta individen i centrum. För oss innebär det att varje person som vistas i våra verksamheter ska uppleva kvalitet utifrån sitt eget perspektiv. Även om vi ständigt kan och vill förbättra oss finns det mycket som vi kan vara stolta över när det gäller kvalitet.

Enligt Socialstyrelsens enhetsundersökning 2018 uppvisar Vardagas boenden högre kvalitet än övriga aktörer. I undersökningen får Vardagas boenden ett medelvärde om 85 på en 100-gradig skala. Genomsnittet för privata omsorgsaktörer ligger på 72 och för offentliga aktörer är snittet på 54.

Generellt kan vi också säga att våra omsorgstagare och närstående är nöjda med omsorgen. Enligt Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, där både närstående och omsorgstagare tillfrågas, visar Vardaga samma goda resultat och hamnar högt upp i mätningen. 81,5 procent säger sig vara nöjda med sitt boende.

Antalet anmälningar till IVO

Vi känner inte till att Vardaga skulle ha fler anmälningar kopplade till sina verksamheter än övriga omsorgsaktörer.

Rapportering av avvikelser utgör en viktig grund för utveckling och förbättring inom vård och omsorg. Om inte brister eller risker kommer fram, kan man heller inte avhjälpa dem.

Det är en av anledningarna till att vi ständigt påminner medarbetarna om deras ansvar att rapportera avvikelser, stora som små. Vi välkomnar även närstående och omsorgstagare att anmäla klagomål eller synpunkter och det går att göra anonymt via vår hemsida.

I sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att andelen allvarliga avvikelser uppgår till knappt en promille av det totala antalet anmälningar, en siffra som minskat år för år. Likaså är det viktigt för oss att vara transparenta med vårt kvalitetsarbete. Varje kvartal redovisar vi därför statistik över antal avvikelser, anmälningar och tillsyner samt resultatet av dessa.

Våra lönenivåer

Lönerna på Vardaga ligger i nivå med resten av äldreomsorgen. Lönenivåerna följer kollektivavtalet som är slutet mellan arbetsgivarorganisationen och de fackliga organisationerna. Genom kollektivavtalet får också våra anställda rätt till försäkringar, pension m.m.

Fortsatt dialog

Att ha en anhörig med demenssjukdom innebär alltid en stor prövning och ansträngning, både för den som är sjuk och för närstående. Det är påfrestande att se en anhörig som successivt utvecklar en demenssjukdom och ibland sker förändringarna väldigt snabbt.

Vi på Vardaga arbetar alltid med individuella genomförandeplaner som baseras på beprövade rutiner och kvalitetskontroll. Ändå inträffar saker som kan medföra en stark oro. Vi tar varje sådant fall på största allvar. Vi utreder alltid vad som skett och om vi kan stärka vårt arbete för att se till att det inte inträffar igen. Därför är vi oerhört måna om att ha en nära dialog med omsorgstagare och närstående kring omsorgen. Det här gäller självklart även Pernilla Andersson, som vi har haft en dialog med redan innan hennes inlägg i sociala medier och hennes medverkan i radio och tv. Vi ser förstås fram emot en fortsatt dialog med henne och vi är mycket måna om att hon och hennes pappa ska känna sig trygga med Vardagas omsorg.

Ulla Tansen
Vardaga