Nyheter

Debatt: Offentlig upphandling, en nyckel för att höja kvalitén inom äldreomsorg

Entré till Vardagaboende

I spåren av pandemin är offentliga upphandlingar av äldreomsorg en viktig pusselbit för att höja kvalitén, driva innovation och skapa fler omsorgsplatser, skriver Mark Jensen och Ulla Tansen från Ambea och Vardaga.

Coronapandemin har varit en stor prövning för svensk äldreomsorg. Alla de strukturella utmaningar som äldreomsorgen står inför blottades när samhället drabbades av viruset. Samtidigt har pandemin bidragit till att äldreomsorgen fått ökat utrymme i samhällsdebatten och nu är det läge att lägga grunden för en konstruktiv utveckling.

Äldreomsorgen har de senaste fyrtio åren genomgått en transformation – från långvård och institutionsboende till moderna och hemtrevliga äldreboenden där individens behov och önskemål står i centrum. Det är en fantastisk utveckling och det är viktigt att poängtera att äldreomsorgen idag håller en hög kvalité i många delar. Men samhället står inför flera utmaningar. Vi måste både lösa dom problem som pandemin synliggjort och samtidigt ha kraft att rusta äldreomsorgen inför de demografiska förändringarna som väntar. Inom några år beräknas antalet personer över åttio år öka med 200 000 vilket medför ett stort behov av nya omsorgsplatser. Samtidigt möter vi en ny generation omsorgstagare som har andra förväntningar och krav på äldreomsorgen.

Idag bedrivs drygt åttio procent av all äldreomsorg i offentlig regi, resterande del drivs av privata och ideella aktörer. Det faller således ett tungt ansvar på kommunerna. Samtidigt har kommunerna olika förutsättningar att utföra sitt uppdrag beroende på geografi, befolkningsantal, ålderssammansättning, politisk vilja, erfarenhet, skatteunderlag, etc.

Så hur kan näringslivet och ideella aktörer hjälpa kommunerna? En konkret åtgärd är att använda kraften i offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihet (LOV). Som förespråkare av en individanpassad omsorg anser vi att människor själva ska få välja sitt boende. Att införa LOV i hela landet skulle öka privata och ideella aktörers möjlighet att bygga nya boenden och bidra till fler omsorgsplatser. Men även upphandlingar inom LOU spelar en viktig roll i utvecklingen. Det ställer dock krav på att kommunerna använder upphandlingar som ett verktyg för att höja kvalitén, driva innovation och skapa fler omsorgsplatser. Något som tyvärr inte alltid är fallet.

Så för att använda kraften i upphandlingar ger vi följande förslag:

  • Undvika lägsta prisanbud till förmån för kvalitetsupphandlingar.
  • Var transparanta med information om historik och förväntad beläggningsnivå. Det minskar den ekonomiska risken och ger ett bättre pris för kommunen.  
  • Kräv att utföraren ska tillhandhålla hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.
    Betydelsen av en lokalt närvarande sjuksköterska som även sitter i ledningsgruppen är en av Vardagas viktiga lärdomar från pandemin.
  • Undvik dyra särlösningar. Ställ inte krav utanför normala byggnormer eller myndighetskrav.
  • Tydligare avtal, bättre avtalsuppföljning och en relevant bonus/vite modell som säkrar rätt incitament och ett gemensamt driv mot högre kvalité.
  • Nytänkande är grunden för företag och ideella aktörer. Dra nytta av vår innovationsförmåga och tillåt t.ex. utvecklade mat- och aktivitetskoncept.

Ingen kan lösa allt själv men det är vår övertygelse att äldreomsorgen kommer att gå starkare ur den utmaning som föreligger om det offentliga, privata och ideella samverkar för att lösa en stor och brådskande samhällsutmaning. Våra äldre förtjänar det.  

Mark Jensen, VD Ambea

Mark Jensen, vd Ambea

Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga

Ulla Tansen, affärsområdeschef Vardaga